Juttatások és térítések

A hallgatói Juttatások és térítések témája magában foglalja a felsőoktatási rendszer és az államháztartás által biztosított bevételi forrásokat, valamint a hallgatók által meghatározott esetekben fizetendő költségeket. Ezek az alábbi alpontokban kerülnek bemutatásra:

 

Hallgatói juttatások


A felsőoktatási intézményekben fellelhető ösztöndíjak többsége a hallgatói normatívából kerül kifizetésre az ösztöndíjat megpályázó és elnyerő hallgató irányába. Fontos kiemelni, hogy a hallgatói normatíva elosztása az egyes felsőoktatási intézmények között eltérő, azokat a térítési és juttatási szabályzatokban szabályozzák az intézmények. Ennek megfelelően egyes ösztöndíjak mértéke intézményenként eltérő lehet. A hallgatói normatívából kifizetendő ösztöndíjakat két nagyobb csoportba sorolhatjuk, szociális alapú ösztöndíjakra és teljesítmény alapú ösztöndíjakra.


Szociális Alapú Ösztöndíjak:

A felsőoktatási intézmények azon hallgatók számára, kik tanulmányaikat teljes idejű nappali tagozaton, magyar állami ösztöndíjas vagy magyar állami részösztöndíjas képzésen folytatják, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szociális alapon támogatást biztosítanak a rászoruló hallgatók számára. Az alább felsorolt ösztöndíjak önköltséges/költségtérítéses képzésen tanuló hallgatók számára nem elérhetőek. Fontos azonban megjegyezni, hogy néhány felsőoktatási intézményben lehetősége van szociális helyzetére hivatkozva a hallgatónak pályázatot benyújtania önköltségi díjának mérséklésére.


Rendszeres Szociális Ösztöndíj:

A rendszeres szociális ösztöndíj mértékét a felsőoktatási intézmény állapítja meg a hallgató szociális helyzete alapján, mely eljárásrendet az intézmények térítési és juttatási szabályzataiban rögzít. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melyet elnyerése esetén havi szinten folyósít a felsőoktatási intézmény a hallgató számára öt hónapon keresztül. Az ösztöndíjat minden megkezdett aktív félévben meg kell pályáznia a hallgatónak, amennyiben részesülni szeretne abban.

A felsőoktatási intézményekben a rendszeres szociális ösztöndíjak odaítélése rendszerint az ösztöndíj bizottságok hatáskörébe tartozik. A Magyarországon fellelhető felsőoktatási intézményekben a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati értékelése eltérő, így mindenképpen érdemes felkeresnie a pályázónak az intézményében található ösztöndíjakkal foglalkozó bizottságot annak érdekében, hogy az ösztöndíj igazolás és pontrendszerét megismerje.
Az ösztöndíj bizottságok minden beérkezett pályázatot az intézményi szabályzatokban foglaltak alapján pontoznak, majd sorrendbe állítanak, így kapva meg a rendelkezésre álló keretösszeg alapján minden pályázó a számára megítélt rendszeres szociális ösztöndíj összegét. A bizottságok több szempont figyelembe vételével állapítják meg a hallgató szociális helyzetét, ezek közül a fajsúlyosabbak a következők:

Nettó egy főre jutó jövedelem: A pályázóval egy háztartásban élők nettó jövedelme összeadva, majd elosztva a háztartásban élők számával.

 • A pályázó árva vagy félárva
 • A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű vagy hátrányos helyzetű
 • Fogyatékossággal élő pályázó, vagy vele egy háztartásban élő fogyatékossággal élő személy
 • A pályázó lakóhelye és a felsőoktatási intézmény közötti távolság, az utazás ideje és annak költsége
 • A pályázó vagy a vele egy háztartásban élők egészségügyi kiadásainak összege
 • A pályázó által eltartottak száma, különös tekintettel a pályázó által eltartott gyermekekre
 • A rendszeres szociális ösztöndíjak pályázati kiírásai intézményenként eltérőek, kiemelendő, hogy csak néhány, fontosabb állapot került fentebb ismertetésre.

A hatályos jogszabályok alapján, amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató az alábbi állapotok egyikébe tartozik úgy havonta 23800 Ft-os támogatásban részesül:

 • Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
 • Halmozottan hátrányos helyzetű
 • Családfenntartó
 • Nagycsaládos
 • Árva

Az 51/2007-es kormányrendelet egy másik kategóriát is megemlít, mely szerint azon pályázó, kire az alább felsorolt állapotok valamelyike érvényes, úgy minimum havi 11 900 Ft-ra jogosult:

 • Hátrányos helyzetű, vagy
 • Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
 • Félárva.

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj:

A rendkívüli szociális ösztöndíj hasonlóan a rendszeres szociális ösztöndíjhoz szintén intézményi hatáskörben szabályozott. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely olyan nem várt, a pályázó életkörülményeit megváltoztató változás esetén nyújtható be, mint pl. az eltartó elhalálozása, tartós betegség bekövetkezése, válás, gyermekszületés. Az elnyerhető ösztöndíj mértéke a megváltozott életkörülményt kiváltó eset alapján változó, az összeg azonban elérheti a 100.000-Ft-ot is.

 

Alaptámogatás:

Minden magyar állami ösztöndíjas hallgató első félévére való beiratkozáskor pályázhatja meg az alaptámogatás ösztöndíjat, amely az iskolakezdést hivatott támogatni.
Az első alapképzését megkezdő hallgató az ösztöndíj elnyerése esetén egyszeri, 59.500-Ft-os ösztöndíjban részesülhet.
Az első mesterképzését megkezdő hallgató az ösztöndíj elnyerése esetén egyszeri, 89250-Ft-os ösztöndíjban részesülhet.

Az ösztöndíjat azon hallgatók nyerhetik el, kikre az alábbi állapotok egyike érvényes:
Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult

 • Halmozottan hátrányos helyzetű
 • Hátrányos helyzetű
 • Családfenntartó
 • Nagycsaládos
 • Árva.
 • Félárva
 • Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.
   

Bursa Hungarica Ösztöndíj:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a már korábban említett szociális alapú ösztöndíjakkal ellentétben nem a felsőoktatási intézmény hatáskörébe tartozik, hanem a települési önkormányzatok, illetve az Emberi Erőforrások minisztériuma által szabályozott ösztöndíj. Az ösztöndíjra csak azok pályázhatnak, kiknek az állandó lakóhelyük szerinti település önkormányzata csatlakozott a programhoz.

Az ösztöndíjprogram keretében elnyerhető maximális ösztöndíj összege 10.000 Ft, melynek fele részét az állam, a másik felét pedig a települési önkormányzat bocsájtja a pályázó rendelkezésére a felsőoktatási intézményen keresztül.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információkról az alábbi honlapon tájékozódhattok:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/
A pályázati rendszer elérhetősége:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx


Teljesítmény Alapú Ösztöndíjak:

A teljesítmény alapú ösztöndíjak a hallgató tanulmányi teljesítménye alapján megállapítandó ösztöndíjak témakörét fedi. Ezen ösztöndíjak motivációs ereje hivatott a hallgatókat jobb tanulmányi teljesítményre ösztönözni illetve egyfajta elismerést, anyagi támogatást nyújt azon hallgatók számára, kik átlag felett teljesítenek képzéseik során. Az alább felsorolt ösztöndíjak a szociális alapú ösztöndíjakhoz hasonlóan önköltséges/költségtérítéses képzésen tanuló hallgatók számára nem elérhetőek. Fontos azonban megemlíteni, hogy az önköltséges/költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók számára néhány felsőoktatási intézmény teljesítmény alapon ad lehetőséget a hallgatóknak önköltségi díjuk mérséklésére, vagy egy bizonyos mértékű visszatérítésre. Ezekről a lehetőségekről mindenképpen érdemes tájékozódni az intézmény hallgatói önkormányzatánál, vagy a tanulmányi osztálynál.


Tanulmányi Ösztöndíj:

A tanulmányi ösztöndíj mértékét a felsőoktatási intézmény állapítja meg a hallgató aktív, lezárt tanulmányi féléve alapján, mely eljárásrendet az intézmények térítési és juttatási szabályzataiban rögzít. Az ösztöndíj egyes intézményekben automatikusan, máshol pályázat útján nyerhető el, melyet elnyerése esetén havi szinten folyósít a felsőoktatási intézmény a hallgató számára öt hónapon keresztül. Az ösztöndíjat az államilag támogatott hallgatók maximum 50%-a nyerheti el a hatályos jogszabályok értelmében, azonban a jogosulti létszám intézményeként eltérő. Az ösztöndíj minimumát szintén jogszabályi szinten szabályozzák, melynek minimum értéke jelenleg 5950 Ft.

Kiemelendő, hogy a tanulmányi ösztöndíj középiskolai eredmény alapján nem adható, tehát alapképzésen első aktív félévét kezdő hallgató nem részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. A mesterképzések esetén azonban a felsőoktatási intézménynek lehetősége van ösztöndíj formájában jutalmaznia a hallgatót előző féléves teljesítménye alapján.


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj:

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, avagy korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj az egyetemi tanulmányaik során kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára válik elérhetővé abban az esetben, amennyiben legalább két lezárt aktív félévvel rendelkeznek, mely során minimum 55 kreditet teljesítettek. Az ösztöndíj elnyerése esetén a tanulmányi ösztöndíjjal ellentétben nem öt, hanem tíz hónapon át kerül folyósításra az elnyert összeg. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj jelenlegi havi összege 34.000 Ft, azonban ez várhatóan 2017 februárjától havi 40.000 Ft-ra emelkedik a hatályos jogszabályok értelmében. Az ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény államilag támogatott, teljes idejű képzésen résztvevők 0,8%-a kaphatja meg.

Az ösztöndíj pályázati, bírálati rendszerét a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzata tartalmazza. Tapasztalatok alapján elmondható, hogy olyan kiemelkedő teljesítmény elérése esetén nyerheti el a pályázó az ösztöndíjat, amennyiben folyóiratokban folyamatosan publikál, országos tudományos diákköri versenyen díjazott, kiemelkedő sport, illetve közéleti teljesítménye van.

 

Hallgatói térítések


A hatályos jogszabályok értelmében a hallgatónak bizonyos esetekben térítési kötelezettségei vannak a felsőoktatási intézmény felé. A térítési díjak az intézmények többségében az egységes elektronikus tanulmányi rendszereken keresztül történnek befizetésre. Fontos megemlíteni, hogy ezen térítési díjak befizetéseinek elmulasztása esetén a hallgató tárgy illetve vizsgafelvétele, akár a hallgatói jogviszonya is veszélybe kerülhet.

 

Költségtérítési/Önköltségi díj

A költségtérítéses/önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatónak önköltségi díjat kell fizetnie, melynek pontos összegét a felsőoktatási intézmény szenátusa határoz meg minden félévben. Az első félévre vonatkozó önköltségi díj feltüntetésre kerül a felvételi tájékoztatóban, illetve a felvi.hu-n is. Az önköltségi díj befizetése alól, ahogyan azt a hallgatói juttatások fejezetben is olvashattátok, bizonyos esetekben szociális alapon az intézmény vezetősége felmentést adhat.

Abban az esetben, amennyiben a hallgatónak vagy családjának nem áll rendelkezésére az önköltségi díj, lehetősége van a diákhitelből fedezni tanulmányait. A diákhitel 2 konstrukció egy kifejezetten az önköltséges hallgatók számára létrehozott program, mely hitel felvétele esetén a diákhitel központ közvetlenül a felsőoktatási intézmény részére utalja az önköltségi díjat. A hallgatónak a felvett összeget természetesen vissza kell fizetnie, melynek kamata 2%. Bővebb információk az alábbi holnapon elérhetőek: http://www.diakhitel.hu/

 

Kollégiumi Díj

A kollégiumi díj megállapításánál a jelenleg hatályos jogszabályok egy négyfokozatú komfortskálát alkalmaznak. A kollégiumok besorolása a komfortskálákba a szerint történik, hogy hány férőhely van az adott szobában, tartozik-e mellékhelyiség illetve fürdőszoba a kollégiumi szobához, illetve az is szempont, hogy a kollégium épülete mikor esett át legutóbb felújításon. A kollégiumi díj az egyes kategóriák szerint az alábbiak szerint alakul:

A kollégiumi díj nem lehet magasabb, mint az éves kollégiumi normatíva (116.500 Ft)
I. kategóriába sorolt férőhely esetén 8%-a;
II. kategóriába sorolt férőhely esetén 10%-a;
III. kategóriába sorolt férőhely esetén 12%-a;
IV. kategóriába sorolt férőhely esetén 15%-a.

 

Egyéb Díjak

A hallgatónak attól függetlenül, hogy milyen képzési formában folytatja tanulmányait bizonyos esetekben térítési díjat kell fizetnie. Amennyiben a hallgató nem teljesít egy tárgyat, abban az esetben a tárgy kreditértékét kell megfizetnie, bizonyos intézményekben fizetnie kell a hallgatónak a pótvizsgáért, valamint olyan kérvények benyújtásáért is, mint a dékáni méltányossági kérelem.

 

Hallgatói juttatásokhoz és térítésekhez kapcsolódó jogszabályok


51/2007.(III.26.) Kormány rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szabályoz. A kormányrendelet, így a fontosabb normatívák összegei sem módosultak 2007-óta. Fontos tehát megemlíteni, hogy a Hallgatói Juttatások és a Hallgatói Térítések fejezetekben megfogalmazott ösztöndíj illetve térítési összegek ezen normatívák szerint kerültek feltüntetésre. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája javaslatokat dolgozott ki ösztöndíjreform címszóval többek között az egyes normatívák inflációval való emelésére vonatkozóan 2016 tavaszán.

Nemzeti Felsőoktatási Törvény (2011. évi CCIV. Törvény) szabályozza a felsőoktatást törvényi szinten. A Hallgatókra vonatkozó IV. rész szabályozza továbbá a hallgató kötelezettségeit, a költségviselés formáját, a követelményeket és a hallgató teljesítményének értékelését is.

 

Szervezeti felépítés - Szociális Ösztöndíj Bizottság


Az ösztöndíj bizottságok összetételére vonatkozóan nincs jogszabályi hivatkozás, azok szabályait a felsőoktatási intézmény ide vonatkozó szabályzataiban rögzíti. Az ösztöndíj bizottságok hatáskörébe tartozik az ösztöndíjpályázatok meghirdetése, az ösztöndíjat megpályázó hallgatóktól a szükséges igazolások begyűjtése, azok hitelességének ellenőrzése és az intézmény térítési és juttatási szabályzatában rögzített eljárásrendszer szerint az ösztöndíjak elbírálása is.

A hallgató szociális helyzetét - a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével - tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten az ösztöndíjakkal foglalkozó bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Az ösztöndíj bizottságok elnevezése intézményenként eltérő, azonban elmondható, hogy néhány intézmény kivételével az ösztöndíj bizottságok a Hallgatói Önkormányzat alá tartoznak, a bizottság vezetőit a megválasztott HÖK-ös tisztségviselők választják vagy jelölik ki. Néhány intézményben a Hallgatói Önkormányzat tagjainak megválasztásához hasonlóan, az ösztöndíj bizottság tagjait is közvetlenül a hallgatók választják meg.

Az ösztöndíj bizottságok irodát üzemeltetnek, melyek állandó nyitva tartással rendelkeznek a hallgatók számára nyújtandó segítség folyamatossága érdekében.